1,000

แผ่นอนามัยและผ้าอนามัยใช้เวลานานขนาดไหนในการย่อยสลาย?

Wendays Team

1 minute read

แผ่นอนามัยและผ้าอนามัยของเราสามารถย่อยสลายทางชีวภาพ ได้ภายใน 6-12 เดือนภายใต้สภาวะที่เหมาะสม โดยต้องอาศัยสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ที่มีออกซิเจน ดิน จุลินทรีย์ ความชื้น และอุณหภูมิสูง

โดยห่อผ้าอนามัยด้วยกระดาษทิชชูและ / หรือห่อด้วยกระดาษก่อนใส่ถังขยะหรือปุ๋ยหมัก

  • ย่อยสลายในปุ๋ยหมักในครัวเรือน >28 °C ภายใน 12 เดือน
  • ย่อยสลายในปุ๋ยหมักเชิงพาณิชย์ >58 °C ภายใน 6 เดือน

SHARE